Home
Kontakt

I. třída

/věk:  5, 6, 7 let/

Naše třída má celkem 26 dětí. Na mateřské škole máme statut I.třídy a sídlíme ve II. pavilonu.  Všechny děti jsou tělesně, smyslově a duševně zdravé. O tuto třídu se starají ředitelka Taťána Hačková, učitelka Romana Hrdinová a školnice Jitka Švíková.

             Veškeré výchovné působení probíhá v duchu filozofie školy a vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (2017).

            Výuka dětí bude směřovat k získávání kompetencí nezbytných pro zdárný rozvoj osobnosti dítěte v předškolním věku, v letošním roce je pro nás prioritou zvládnout všechny úkoly důležité pro zdárný vstup do základní školy. Plán vzdělávací nabídky, která je soustředěna v integrovaných blocích, se bude odvíjet  od nejbližšího známého  k vzdálenějšímu a neznámému. Respektovány budou individuální specifika. Stále bude navazováno na již osvojené poznatky a dovednosti získané v rodinné výchově a v dosavadních získaných kompetencí při výchově a vzdělávání v mateřské škole.

            Každý den v mateřské škole se  snažíme začít společným povídáním v tzv. komunitním kruhu. Děti se zde učí  respektovat jeden druhého, popř. si vypráví  své zážitky nebo se vyjadřují k tématu, který učitelka navodí (nebo některé z dětí).  Společně si děti určí  několik zásad pro ten-který den. Společně si zhodnotíme předešlý den, vyhodnotíme, co se povedlo a kde jsme tolik úspěšní nebyli. Pokusíme se zaujmout stanovisko a nastíníme sled další práce.

            Učitelky evidují, kdo z dětí má daný den narozeniny a oslavenec dostane malý dárek. Proběhne krátký narozeninový rituál s fotografováním a s přáním všech kamarádů a ujme se pro tento den „kralování“.

 

Aby všem bylo ve školce pěkně

            Začátek školního roku již nebude v této věkové kategorii  komplikovaný co se týče adaptace, děti byly celý předcházející rok vedeny k samostatnosti, k zodpovědnosti, aby se uměly samy rozhodnout, uměly vyjádřit svá přání a pocity. Případná adaptace nově příchozích dětí ( odklady školní docházky z 2. třídy) vždy vyžaduje spolupráci rodiny s učitelkami. Základem je vzájemná důvěra   a otevřenost v komunikaci a oboustranné přátelské naladění. Možné způsoby spolupráce jsou:

- informační schůzka pro rodiče

- informační rozhovor s rodiči při předávání dětí

- jasné stanovení hranic a vymezení mantinelů

- zapojování rodičovské veřejnosti do života třídy

 

Výchova a vzdělávání

            Výchovně vzdělávací působení a náplň vzdělávání je soustředěna do integrovaných bloků :

září  - Hola, hola, škola  volá ( Ahoj kamarádi,  Přijela pouť, Náš táta šel na houby, Včelí království)

říjen, listopad   Podzimní čarování ( Co nám daroval podzim, Výlet s drakem za podzimem, Přišel čas výlovů, Moje tělo a zdraví, Mravenčí dřina, Jak se příroda připravuje na zimu, naši malí spolubydlící, Přijede Martin na bílém koni? Těšíme se na advent)

prosinec  - Kouzelné vánoční zvonění ( Čertovský týden,Noční dobrodruzi, Tradice a pečení je vánoční těšení, Pohádkový vánoční týden)

leden, únor   - Co má zima na práci ( Co jsme našli pod stromečkem, Pozor na žihadla, Jak vypadá lidské tělo, Čarujeme s paní zimou, Zima v pohádkách, Broučí olympiáda, Zimní sporty a radovánky, Kamarádi v nouzi - co dělají zvířátka v zimě)

březen, duben   – Přišlo jaro se sluníčkem ( Masopustní týden, Když jaro zaťuká, Barevný velikonoční týden, Včelí příbuzenstvo, Známe zvířata a jejich mláďata, Motýlí louka, Kniha je náš kamarád - pohádkový týden, Připravujeme se k zápisu do ZŠ, Pozor, červená - víme jak se správně chovat na silnici, Čarodějnický týden)

květen, červen  – Je nám dobře na světě ( Naše rodina, Život pod vodou, Poznáváme naši zem, My jsme všichni kamarádi (MDD), Výlet do vesmíru, Zpátky do světa lidí, Máme rádi zvířata, Těšíme se na prázdniny)

    Celoroční projekty a doplňkové činnosti

V říši obrů - environmentální a ekologická výchova - včely a hmyz ( jednotlivé programy jsou rozděleny do 10 měsíců)

Seznamování  dětí s anglickým jazykem- zařazeny budou pouze děti bez vad řeči.Jedna vyučovací hodina trvá 30 minut jedenkrát týdně.

Keramický kurz - pod vedením p. uč. Ptáka ze základní školy. Jedná se o tři dvouhodinové  lekce. Děti se naučí pracovat s keramickou hlínou.

Máme velké kamarády - celoroční projekt, jedná se o spolupráci se Základní a Základní uměleckou školou Zliv. Žákyně 9. ročníku pod vedením p. uč. Kocourkové spoluvytvářejí , s ohledem na TVP, různé programy a aktivity zaměřené na vstup dětí do ZŠ. Vede R. Hrdinová

Plaváčci - plavecký kurz v plaveckém stadionu v Prachaticích, kde si děti pod vedením školených pracovníků osvojují dovednosti vedoucí k umění plavat. Jedná se o 8 lekcí po 45 minutách. Termín výcviku je 20.9. - 8.11.2019.

 

Plánované akce a mimořádné dny v mateřské škole

-        pozorování výlovu rybníka

-        mikulášská nadílka

-        návštěva pouti

-        vánoční pečení (perníčky, cukroví) a výzdoba MŠ

-        výroba dárků a pořádání akce Trh pro Arpidu

-        vánoční besídka pro rodiče s posezením

-        karneval

-        oslava Velikonoc

-        čarodějnický rej

-        návštěva HZS (ukázka hasící techniky, vozového parku)

-        Policie ČR  ve školce

-        besídka ke Dni matek

-        divadla ( dle aktuální nabídky)

-        slavnostní rozloučení s předškoláky - odpoledne s rodiči na školní zahradě

-        oslava MDD - soutěže, zmrzlinové občerstvení

-        návštěva městské knihovny

-        vítání občánků

-        návštěva ZOO Hluboká nad Vltavou - výlet vlakem

-        individuální výlety (vlakem, autobusem)

               -        výlet na kolech ke Kubatovi