Home
Kontakt

I. třída

/věk:  4-5-6 let/

 

Naše třída má celkem 27 dětí. Na mateřské škole máme statut I.třídy a sídlíme ve II. pavilonu.  Všechny děti jsou tělesně, smyslově a duševně zdravé. O tuto třídu se starají ředitelka Taťána Hačková, učitelka Romana Hrdinová a školnice Jitka Švíková.

             Veškeré výchovné působení probíhá v duchu filozofie školy a vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (2017).

            Výuka dětí bude směřovat k získávání kompetencí nezbytných pro zdárný rozvoj osobnosti dítěte v předškolním věku. Plán vzdělávací nabídky, která je soustředěna v integrovaných blocích, se bude odvíjet  od nejbližšího známého  k vzdálenějšímu a neznámému. Respektovány budou individuální specifika. Stále bude navazováno na již osvojené poznatky a dovednosti získané v rodinné výchově.

            Každý den v mateřské škole se  snažíme začít společným povídáním v tzv. komunitním kruhu. Děti se zde učí  respektovat jeden druhého, popř. si vypráví  své zážitky nebo se vyjadřují k tématu, který učitelka navodí (nebo některé z dětí).  Společně si děti určí  několik zásad pro ten-který den. Společně si zhodnotíme předešlý den, vyhodnotíme, co se povedlo a kde jsme tolik úspěšní nebyli. Pokusíme se zaujmout stanovisko a nastíníme sled další práce.

            Učitelky evidují, kdo z dětí má daný den narozeniny a oslavenec dostane malý dárek. Proběhne krátký narozeninový rituál s fotografováním a s přáním všech kamarádů a ujme se pro tento den „kralování“.

 

Aby všem bylo ve školce pěkně, adaptace

Začátek školního roku nebývá v této věkové kategorii již komplikovaný co se týče adaptace, děti byly celý předcházející rok vedeny k samostatnosti, k zodpovědnosti, aby se uměly samy rozhodnout, uměly vyjádřit svá přání a pocity. Případná adaptace nově příchozích dětí vždy vyžaduje spolupráci rodiny s učitelkami. Základem je vzájemná důvěra   a otevřenost v komunikaci a oboustranné přátelské naladění. Možné způsoby spolupráce jsou:

- informační schůzka pro rodiče

- informační rozhovor s rodiči při předávání dětí

- jasné stanovení hranic a vymezení mantinelů

- zapojování rodičovské veřejnosti do života třídy

- možnost návštěvy herny ráno v době do 8,00 hod.

 

Výchova a vzdělávání

            Výchovně vzdělávací působení a náplň vzdělávání je soustředěna do integrovaných bloků :

září  - Hola, hola, škola  volá ( Ahoj kamarádi,  Přijela pouť, Náš táta šel na houby)

říjen, listopad   Podzimní čarování (Co nám daroval podzim, Výlet s drakem za podzimem, Přišel čas výlovů, Moje tělo a zdraví, Zvířátka se  připravují na zimu Přijede Martin na bílém koni?)

prosinec  - Kouzelné vánoční zvonění (Čertovský týden, Tradice a pečení je vánoční těšení, Pohádkový vánoční týden)

leden, únor   - Co má zima na práci (Co jsme našli pod stromečkem,  Jak vypadá lidské tělo,  Zimní sporty a radovánky , Co dělají zvířátka v zimě, Čarujeme s paní zimou, Masopustní týden, Zima v pohádkách)

březen, duben   – Přišlo jaro se sluníčkem ( Když jaro zaťuká, Poznáváme domácí zvířátka a jejich mláďata, Jaro na zahrádce a na poli, Barevný velikonoční týden, Pozor červená - poznáváme základní pravidla silničního provozu,Čarodějnický týden)

květen, červen  – Je nám dobře na světě ( Naše rodina, Kdo žije na louce a na poli, Máme rádi zvířata, Slavíme Den Země, Týden plný her- slavíme MDD, Těšíme se na prázdniny)

 

Celoroční projekty a doplňkové činnosti

 

Co se skrývá za bludným kořenem - environmentální a ekologická výchova ( jednotlivé programy jsou rozděleny do 10 měsíců)

 

Seznamování  dětí s anglickým jazykem- zařazeny budou pouze děti bez vad řeči a ty, které budou odcházet do základní školy. Jedna vyučovací hodina trvá 30 minut jedenkrát týdně.

 

Environmentální vzdělávací program ZOO Hluboká nad Vltavou- jednotlivé vzdělávací programy budou děti seznamovat se zajímavostmi ze světa zvířat, uskuteční se v prostorách MŠ nebo v ZOO. Jsou to: Hurá do lesa (v MŠ), Kamarádi ze ZOO (v MŠ), Mraveniště, Lesní pohádky, Není plaz jako plaz, Šelmoviny)

 

Plánované akce a mimořádné dny v mateřské škole

 

-        pozorování výlovu rybníka

-        mikulášská nadílka

-        návštěva pouti

-        vystoupení u vánočního stromu pro město Zliv

-        vánoční pečení (perníčky, cukroví) a výzdoba MŠ

-        výroba dárků a pořádání akce Trh pro Arpidu

-        vánoční besídka pro rodiče a v Domě s pečovatelskou službou

-        karneval

-        oslava Velikonoc

-        čarodějnický rej

-        návštěva HZS (ukázka hasící techniky, vozového parku)

-        besídka ke Dni matek

-        divadla ( dle aktuální nabídky)

-        návštěvy DSPS - výstavy, besídky

-        Den kralování - narozeninový rituál naší třídy

-        návštěva ZOO Hluboká nad Vltavou - environmentální projekt

-        individuální výlety (vlakem, autobusem)

-        výlet na kolech ke Kubatovi