Home
Kontakt

II. třída

věk : 4 – 6 let

Učitelky :     Hana Zemenová, Monika Riegelová

Uklizečka:    Jana Binderová

          Ve třídě je zapsáno 27 dětí, 11 dětí ze třídy se bude připravovat na vstup do školy. Ostatní děti jsou mladší. Většina dětí si našla nové kamarády, má ve třídě své oblíbené hračky i činnosti.  

          Naším záměrem je vytvořit láskyplné a příjemné prostředí, ve kterém budou děti rády pobývat. Zavedeme vaše dítě do světa her, pohádek, písniček, básniček a tradičních činností, které mu dají zkušenost, poznání souvislostí a také spoustu radosti.

            Denní režim třídy umožňuje zachovat rovnováhu mezi volnou hrou dětí, pro rozvoj jejich vlastní iniciativy a mezi společnou řízenou činností třídy, vedenou učitelkou. Rytmické střídání činností, při kterých může dítě projevovat svou individualitu, prožívat své první sociální role a získávat počáteční sociální zkušenosti, dává dítěti jistotu, ve které se dokáže snadno orientovat.

Pro bezkonfliktní a spokojené soužití jsme si určili pravidla chování: 

     -respektujeme práva a potřeby jiných dětí

    -spolupracujeme při hrách i při činnostech

    -zacházíme šetrně s hračkami i pomůckami

    -dodržujeme společně dohodnutá pravidla vzájemného soužití v MŠ i na veřejnosti

    -rozlišujeme vhodnost tykání a vykání (u předškoláků)

    -učíme se zdravit všechny osoby v MŠ

    -učíme se zvládat sebeobsluhu (knoflíky, kličky), čistě jíme, uplatňujeme

     hygienické  návyky, udržujeme pořádek, zvládáme úklidové práce

    -víme, že musíme chránit přírodu

    -máme rádi vše živé

 

      V tomto školním roce budou probíhat celoroční projekty:

CESTA KOLEM SVĚTA

ZDRAVÍK A JEDLÍK

SEZNAMOVÁNÍ S ANGLIČTINOU

Během Cesty kolem světa navštívíme všechny kontinenty, projekt bude zaměřen na vzdělávací i pohybové aktivity, odrazí se ve výtvarné i hudební výchově.

Kurz Zdravík a Jedlík bude obsahovat kolem deseti lekcí a bude probíhat v sále ZUŠ. Děti zde budou rozvíjet pohybové dovednosti, seznámí se s původem potravin, jejich zpracováním a se zásadami zdravého životního stylu.

Seznamování s angličtinou se bude týkat jen několika předškoláků z naší třídy, většinu zúčastněných budou tvořit děti ze 3. třídy. Účast v kurzu předpokládá spolupráci rodičů při domácím opakování.

Předškolní děti budou mít možnost účasti na keramickém kurzu v ZUŠ u p. uč. Ptáka, který proběhne ve druhém pololetí. Na jaře začneme jezdit do Prachatic do plaveckého bazénu, o podmínkách vás budeme aktuálně informovat.

Vzhledem k tomu, že jsme téměř nejstarší v MŠ, připadly na nás i „reprezentační“ povinnosti. Budeme účinkovat na rozsvěcování vánočního stromu, připravíme si vystoupení pro klub důchodců k Vánocům a ke dni matek.                                                                                              

Budeme vás informovat o individuálních pokrocích i problémech vašich dětí. Byly bychom rády, kdyby jste vy, rodiče, četli zprávy na nástěnce i aktuální vzkazy na dveřích. Píšeme vám tam týdenní plány, písničky a básničky, které se právě učíme. Když dětem napovíte, rády vám budou vyprávět, co jsme se učili, co zpívali…Z třídních akcí pořizujeme fotodokumentaci, kterou vystavujeme v šatně a ukládáme na internetové úložiště rajce.net.

Pro komunikaci s námi používejte prosím telefonní číslo naší třídy: 770 114 862.

Výchovně vzdělávací působení / metody, formy /a náplň vzdělávání vychází ze školního vzdělávacího programu a je rozpracován v třídním výchovném programu. Je soustředěn do těchto integrovaných bloků:

 

září – Hola, hola, škola volá

říjen, listopad – Podzimní čarování

prosinec – Kouzelné vánoční zvonění

leden, únor – Co má zima na práci

březen, duben – Přišlo jaro se sluníčkem

květen, červen – Je nám dobře na světě

 

Plánované akce třídy:

Výstavka z přírodnin

Tematické týdny

Pozorování výlovu rybníka

Mikulášská nadílka

Vánoční vystoupení v klubu důchodců

Vánoční besídka

Vánoční posezení v ZUŠ

Masopustní karneval

Návštěva knihovny

Exkurze v podnicích a truhlářské dílně

Jarní posezení s rodiči

Vystoupení ke dni matek v klubu důchodců

Soutěživé dopoledne k MDD

Sportovní olympiáda

Exkurze v požární zbrojnici

Návštěva 1. třídy ZŠ

Návštěva sídla profesionálních hasičů

Výlety

Odpoledne s rodiči, rozloučení se školáky

Divadelní představení – dle nabídky

Keramický kurz, seznamování s angličtinou – pouze předškoláci

Plavecký výcvik