Home
Kontakt

III. třída

věk: 4 - 5 - 6 let

V mateřské škole jsme III. třída a najdete nás v přízemí prvního pavilonu. V letošním školním roce je do naší třídy zapsáno 26 dětí. Všechny děti jsou tělesně, smyslově a duševně zdravé. O děti se starají učitelky Marie Jílková, Marta Radouchová a provozní pracovnice Jitka Mašková. Třída je vybavena mobilním telefonem, pro komunikaci s námi použijte číslo 770114863.

Provoz v naší třídě je od 6:30 – 16:30 hodin. Od 5:30 hod. se děti scházejí v 2. třídě, která se nachází v přízemí druhého pavilonu. Odpoledne od 15:30 do 16:30 hod. se slučují v naší třídě děti z 2. a 5. třídy mateřské školy. 

Motto:

Každé ráno vstávám rád, spěchám do školky si hrát. 

Z písku stavíme si hrady, máme tu své kamarády.

Ondra, Verča, Anička, to je naše školička.

Než se máma z práce vrátí, čas se mi tu rychle krátí.

Hraní, hřiště, svačinka… A už je tu maminka!

 

Děti mají za sebou již dva roky docházky do naší třídy. Seznámily se s prostředím třídy, s režimem dne, s dodržováním určitého řádu v kolektivu a s požadavky nás, učitelek. Zavedly jsme děti do světa pohádek, písniček, básniček a možností výtvarného vyžití. Za tyto dva roky získaly děti nejen mnoho zkušeností a vědomostí, ale také radosti z našich společných činností. Podařilo se nám děti spojit do kolektivu, ve kterém jsou rády a dobře si uvědomují, že k sobě patříme.

Během roku jsme si s dětmi postupně tvořily pravidla chování, která budou platit i nadále. Např. jsme k sobě slušní, zdravíme se při příchodu a odchodu, vzájemně si neubližujeme, vybíráme si, co nás zajímá, a uklízíme po sobě, poprosíme, poděkujeme. Poskytujeme dětem péči, naplňujeme jejich potřeby. Umožňujeme jim zažívat pocit člena společenství s právy, ale i povinnostmi, s tolerancí i odpovědností.

Chceme:

· prožitkovým učením posilovat u dětí citové a morální vlastnosti, vést je ke kladnému vztahu k sobě navzájem i k životnímu prostředí, probouzet v nich chuť poznávat, tvořit a učit se.

· cíleně vytvářet prostor pro řečovou aktivitu a podporovat děti ve správnosti mluveného projevu. (Využijeme knihu Obrázková kniha řeči – F. Kábele, B. Pávková, Kreslíme a vyslovujeme – G. + M. Přikrylovy).

· podporovat rozvoj pohybových i manipulačních dovedností, vytvářet pro děti dostatek podnětů na procvičení motoriky a koordinace ruky a oka.

Vzdělávání naší třídy vychází z integrovaných bloků charakterizovaných ve Školním vzdělávacím programu, jsou nestejnoměrně časově omezené a vztahují se logicky k určitým ročním specifickým děním.

Metody, formy a náplň vzdělávání jsou rozpracovány v třídním vzdělávacím plánu, který vychází z těchto integrovaných bloků: 

 Hola, hola, škola volá                       září

 Podzimní čarování                            říjen – listopad  

 Kouzelné vánoční zvonění               prosinec

 Co má zima na práci                         leden - únor

 Přišlo jaro se sluníčkem                  březen - duben

 Je nám dobře na světě                    květen – červen

 

Integrované bloky dále rozpracováváme v týdenních podtématech. Jsou to ucelené části učiva, rozvedené do nabídky činností, které jsou propojené s tématem, jsou dětem blízké a srozumitelné. Máme zájem, aby podtémata byla dostatečně široká, komplexní, obsahově bohatá, pestrá a obsahovala celou osobnost dítěte. Vhodnou motivací chceme dětem zajistit možnost postupovat podle vlastních individuálních možností a předpokladů.

Dětským průvodcem během celého roku bude nadále Maková panenka, kterou si děti oblíbily již ve třech letech. V její přítomnosti děti ztrácejí vzájemný ostych, lépe navazují kontakty, řeší problémy i konflikty ve skupině vrstevníků. Spontánně se učí novým návykům, získávají nové vědomosti a dovednosti.

Ani letos nezapomeneme na oslavy narozenin. S oslavencem proběhne krátký narozeninový rituál s fotografováním a s přáním všech kamarádů a ujme se celodenního kralování. Bude mít i přednostní právo při volbě hračky, hry, řízení dětí při pobytu venku…

 

Nepravidelné činnosti:

·        divadla, která přijíždějí do MŠ

·        podzimní výlovy – podle plánu výlovů

·        fotografování dětí v MŠ ( podzim, jaro)

·        zdobení vánočního stromu ve městě + vystoupení dětí ( 1.12. )

·        mikulášská nadílka v MŠ ( 5.12. zajistí děti ze ZŠ)

·        vánoční besídka pro rodiče, posezení s rodiči

·        vánoční nadílka v MŠ

·        masopustní karneval v MŠ ( 25.2. )

·        exkurze (knihovna, prodejna, kadeřnictví, nádraží, HZS Zliv)

·        rej čarodějnic v MŠ ( 30.4. )

·        besídka pro rodiče ke Dni matek

·        sportovní a znalostní třídní olympiáda (květen – červen)

·        pěší výlety kolem Zlivi

·        oslavy MDD na zahradě MŠ

·        školní výlet autobusem

·        vítání léta v MŠ, táborák s rodiči

·        rozloučení s předškoláky, přespání v MŠ

 

Celoroční projekty a doplňkové činnosti

Co se skrývá za bludným kořenem environmentální a ekologická výchova ( jednotlivé programy jsou rozděleny do 10 měsíců)

 Environmentální vzdělávací program ZOO Hluboká nad Vltavou jednotlivé vzdělávací programy budou děti seznamovat se zajímavostmi ze světa zvířat, uskuteční se v prostorách MŠ nebo v ZOO. Jsou to: Kamarádi ze ZOO (v MŠ), Mraveniště, Lesní pohádky, Není plaz jako plaz, Šelmoviny)

Plavecký kurz– v období od 20.9. až 8.11. na plovárně v Prachaticích ( dle zájmu rodičů ). Délka kurzu je 8 lekcí.  Jedná se o předplavecký kurz, kde se děti pod odborným vedením seznamují s vodou, odbourávají strach z ní, učí se správně dýchat. Za pomoci velkého počtu rozmanitých pomůcek si osvojují dovednosti vedoucí k umění plavat.

Seznamování  dětí s anglickým jazykem- zařazeny budou pouze děti bez vad řeči a ty, které

budou odcházet do základní školy. Jedna vyučovací hodina trvá 30 minut jedenkrát týdně v MŠ.

Povídálek – 2x měsíčně v době poledního odpočinku budou probíhat logopedická cvičení a hry pod vedením logopedické asistentky Bc. Pavlíny Slavíkové pro děti se špatnou výslovností, které jsou v péči logopeda ( dle zájmu rodičů )

Keramický kurz- probíhá ve spolupráci se ZUŠ a ZŠ ve Zlivi pod vedením p. učitele Z. Ptáka. Kurz proběhne podle zájmu dětí a rodičů v 2. pololetí školního roku ve skupině 5 – 8 dětí předškolního věku v délce 4 týdnů (1x týdně 2 vyučovací hodiny dopoledne). Výuka je zpoplatněna a hradí se před začátkem kurzu. Docházku dětí do ZUŠ zajistí učitelky z MŠ

 

Všechny naše plány se samozřejmě neobejdou bez spolupráce s vámi, rodiči. S naší prací vás budeme opět seznamovat na nástěnkách v šatně. Zde najdete plán činností, texty básní, písní a výstavy výtvarných prací dětí. Sledujte tyto informace, ptejte se dětí na konkrétní věci, co dnes dělaly, co nového se dozvěděly a naučily. Pochvala dětí má pro ně velký význam. Ptejte se i nás, co vás zajímá a co se týká vašich dětí. My vám vše rády vysvětlíme, popř. poradíme. Informace o programu třídy najdete na webových stránkách MŠ www.materskaskolazliv.cz, kompletní fotogalerii na třídní www.rajce.idnes.cz .

 

Cílem naší snahy je šťastné a spokojené dítě.