Home
Kontakt

III. třída

3 roky

                                                          

             Na mateřské škole jsme III. třída a najdete nás v přízemí prvního pavilonu. V letošním roce je do naší třídy zapsáno přechodně 31 dětí (s pozdějšími nástupy). Všechny děti jsou tělesně, smyslově a duševně zdravé. O tuto třídu se starají učitelky Marie Jílková, Marta Radouchová a provozní pracovnice Jitka Mašková.

 

Motto:

Chci si hrát,

chci se smát,

chci si školky užívat.

Společně vše dokážeme,

protože se rádi máme.

 

             Vzdělávání naší třídy vychází z integrovaných bloků charakterizovanýchve Školním vzdělávacím programu, jsou nestejnoměrně časově omezené a vztahují se logicky k určitým ročním specifickým děním.

 

 Hola, hola, škola volá                    září

 Podzimní čarování                         říjen - listopad

 Kouzelné vánoční zvonění             prosinec

 Co má zima na práci                      leden - únor

 Přišlo jaro se sluníčkem                 březen - duben

 Je nám dobře na světě                   květen - červen

 

            Integrované bloky dále rozpracováváme v týdenních podtématech. Jsou to ucelené části učiva, rozvedené do nabídky činností, které jsou propojené s tématem, jsou dětem blízké a srozumitelné. Máme zájem, aby podtémata byla dostatečně široká, komplexní, obsahově bohatá, pestrá a obsahovala celou osobnost dítěte. Vhodnou motivací chceme dětem zajistit možnost postupovat podle vlastních individuálních možností a předpokladů. Nabízené činnosti budou založené na hře, která je nejpřirozenějším projevem aktivity dítěte a vývojovou potřebou dětí předškolního věku. Jejím prostřednictvím se rozvíjí celá osobnost dítěte.

 

            Kromě tematických podtémat, která představují základní nabídku, náš program zpestříme, obohatíme a doplníme dalšími činnostmi a aktivitami (viz nepravidelné činnosti). Průvodcem školního roku bude dětem maňásek Makové panenky, která bude děti seznamovat v každém měsíci s příběhy lesních skřítků a tak se děti nenásilnou formou budou seznamovat s životem v lese.

            V její přítomnosti by děti měly ztrácet vzájemný ostych a lépe navazovat sociální kontakty ve skupině vrstevníků, spontánně se učit novým vědomostem, dovednostem a návykům, vytvářet si postoje a získávat zkušenosti.

Adaptace v mateřské škole

                                                     

            Vzhledem k nástupu nových dětí do naší třídy začátkem, ale i v průběhu celého školního roku se budeme věnovat nenásilné adaptaci a podřizovat tomu veškeré činnosti v MŠ. Budeme dětem  pomáhat aklimatizovat se v novém prostředí, navazovat první kontakty s vrstevníky a učit se žít v kolektivu. Počátek docházky dítěte do mateřské školy je vždy významnou událostí týkající se celé rodiny. Tento důležitý okamžik je spojen s nejistotou všech zúčastněných, spojenou s obavami, jak bude dítě tento přechod zvládat. Jaké problémy se vyskytnou a zda se podaří tento náročný moment překonat bez újmy na dětské psychice.

            Velmi důležitá je tedy spolupráce učitelek s rodiči a též vzájemná důvěra. Rodiče budou o dění v mateřské škole informováni zejména prostřednictvím individuálních pohovorů, na třídních schůzkách, další aktuální informace se mohou dočíst na nástěnkách, na internetových stránkách školy. Pro ulehčení nástupu dětí do nového prostředí, umožníme, aby rodiče ráno do 8,00 hod. mohli volně vstupovat do herny se svými dětmi. Našim malým školáčkům může pomoci k úspěšnému zvládnutí nového prostředí oblíbená hračka nebo plyšáček přinesený z domova. 

Cílem naší snahy je šťastné a spokojené dítě.

 

Nepravidelné činnosti

 

divadelní představení v MŠ podle plánu ( 12x )

podzimní výlovy – podle plánu výlovů

fotografování dětí v MŠ

zdobení vánočního stromu ve městě

mikulášská nadílka (zajistí děti ze ZŠ)

vánoční posezení s rodiči v MŠ

adventní zpívání s žáky 1. stupně ZŠ

vánoční nadílka v MŠ

masopustní karneval

velikonoční dílna s rodiči a dětmi

rej čarodějnic

oslavy MDD v MŠ

školní výlet, pěší výlety kolem Zlivi