Home
Kontakt

IV. třída

Věk: 5 – 6 (7) let

V naší mateřské škole neseme označení 4. třída. Najdete nás v 1. patře 1. pavilonu. Ve školním roce 2017-2018  je do naší třídy zapsáno 27 dětí. Všechny děti jsou tělesně, duševně i smyslově zdravé.

Učitelkami jsou Eva Nobisová a Bc. Pavlína Slavíková, provozní pracovnicí Jitka Mašková.

     Provoz naší třídy je od 6.30 do 16.30 hodin. Od 5.30 do 6.30 hodin se děti scházejí na druhém pavilonu, kde si je učitelky vyzvednou a převedou do svojí třídy.

 

Motto třídy:

1,2,3,4,5,
nám se líbí celý svět.
Máme se tu všichni rádi,
jsme tu dobří kamarádi.

1,2,3,4,5,

bude ze mě školák hned.

 

Celoroční vzdělávání vychází ze ŠVP a je rozpracováno do 6-ti Integrovaných bloků:

Hola, hola, škola volá (září)

Podzimní čarování (říjen, listopad)

Kouzelné vánoční zvonění (prosinec)

Co má zima na práci (leden, únor)

Přišlo jaro se sluníčkem (březen, duben)

Je nám dobře a světě (květen, červen)

 

Tyto bloky dále rozpracováváme do týdenních témat - celky učiva provázané všemi oblastmi předškolního vzdělávání. Nabízené činnosti jsou založeny především na hře a prožitkovém učení, směřují k naplnění kompetencí předškolního vzdělávání.

            Našimi celoročními průvodci budou opět postavičky myšáka Jerryho a kocoura Kočičáka.
            Děti naší třídu navštěvovaly již 3roky, během kterých se adaptovaly na prostředí, režim dne a dodržování určitých pravidel v kolektivu. Pravidla a zásady společného soužití budeme nadále rozšiřovat a prohlubovat.
            V letošním roce je naše třída čistě předškolní, k zápisu do ZŠ proto půjdou všechny děti. Výuku budeme směřovat k získání kompetencí nezbytných pro zdárný vstup do základní školy.

Zapojíme se jako vloni do projektu „Zdraví dětem“. V září proběhne první lekce, kde se znovu přivítáme se Zdravíkem a Jedlíkem, kteří nás budou celý rok programem provázet. Pokračovat budeme 1 x měsíčně (vyjma prosince a června) ve společenském sále ZŠ a ZUŠ, kde proběhne hodina plná pohybových her, činností k rozvoji soustředění, motoriky, psychomotoriky, pozornosti a prosociálního chování. Cílem je motivovat děti k základům zdravého stravování, aktivnímu pohybu, pohybovým dovednostem a k utváření vztahu ke sportu.

            Tento rok budeme spolupracovat se žákyněmi 9. tříd ZŠ Zliv v projektu „Máme velké kamarády“. Dívky si 1x za 14 dní připraví aktivity pro děti (v souladu s týdenními bloky) a ty pak v naší třídě zrealizují.

Budeme mít na starosti také nástěnku v patronátním podniku Prym consumer           s. r. o., pro zaměstnance podniku připravíme vánoční program.

Dále sestavíme krátký program k příležitosti Vítání občánků na MÚ.

Již po několikáté se bude konat Vánoční trh pro Arpidu. I naše třída bude vyrábět výrobky a dárečky, které pak jistě pomohou k bohatému výtěžku. J

Děti budou mít dále možnost navštěvovat předplavecký kurz v Prachaticích (2. pololetí šk. r.) a keramický kurz.

V MŠ probíhá kroužek „Seznamování s AJ“, který je vhodný pro děti se správnou výslovností.

Pro ty děti, které se správnou výslovností mají potíže a navštěvují klinického logopeda, nabízíme možnost docházet na komunikační kroužek logopedické prevence „Povídálek“.

 

Budeme se snažit:

☺ vytvářet příjemnou atmosféru ve třídě

☺ rozvíjet individualitu každého dítěte

☺ vytvářet dostatek podnětůpro všestrannýa harmonickýrozvoj dětí

☺ nadále získávat a rozvíjet důvěru dětíi rodičů

☺ podporovat u dětítvořivost, hravost, fantazii a touhu po nových poznatcích

☺ nabízet možnost výběru činností

☺ posilovat zdravía sebevědomídětí

☺ děti spravedlivěohodnotit, pochválit a pomáhat těm, kteříto potřebují

 

Plánované akce a mimořádné dny v MŠ:
 

·       výlet do sportovně-relaxačního areálu Hluboká nad Vltavou

·       návštěva pouti

·       výlov rybníka

·       návštěva Mikuláše, čerta a anděla

·       vánoční dílna

·       vánoční pečení v ZŠ (projekt „Máme velké kamarády“)

·       vánoční program pro rodiče

·       vánoční program pro patronátní podnik Prym consumer s. r. o.

·       návštěva u krmelce

·       karnevalový rej, veselý týden

·       návštěva knihovny

·       velikonoční dílna

·       velikonoční pečení v ZŠ (projekt „ Máme velké kamarády“)

·       čarodějnický rej

·       oslava Dne dětí

·       exkurze do provozoven

·       návštěva planetária ČB

·       třídní výlet

·       besídka, pasování na školáky, posezení s ohněm

·       divadelní představení dle plánu MŠ(další akce mohou být doplňovány během školního roku)

S aktuálním děním ve třídě budeme rodiče i nadále seznamovat formou nástěnky v šatně. Sledujte prosím pečlivě i informace umístěné na dveřích naší třídy. Pro naši práci je důležitá vzájemná informovanost.