Home
Kontakt

V. třída

věk dětí: 4 - 6 let

Naše třída je velmi útulná, plně vybavená pomůckami nábytkem a hračkami. Kapacita třídy je 20 dětí. Věkové rozložení dětí je od 4 - 6 let, jedná se o smíšené oddělení. Ve třídě je zapsáno jedno integrované dítě, které vyžaduje speciální individuální přístup. Dítěti byla přidělena asistentka pedagoga.

         Provoz V. třídy: od 6,30 do 15,30 hodin. Ráno se děti mohou scházet dle potřeby rodičů již od 5,30 hodin ve II. třídě druhého pavilonu a rozcházejí se ve III. třídě v prvním pavilonu do 16,30 hodin.

Na třídě jsou učitelkami: Eva Nobisová, Dita Kubešová

Asistentka pedagoga : Petra Kosobudová  

Třída je vybavena mobilním telefonem. Telefonní číslo V. třída: 770 114 865

 Fotogalerii z různých akcí V. třídy najdete na webových stránkách MŠ

Provozní pracovnice : Jana Binderová

www.materskaskolazliv.cz, pod ikonou program třídy.

Rodiče jsou informováni o veškerém dění v MŠ písemnou formou (na nástěnce), především však individuálně při předávání dětí.

Motto naší třídy:

 „Na sebe se usmějeme krásný den si popřejeme. Pojďme si spolu hrát,

učit se a pomáhat.“

            Náplň aktivit se řídí tematickými celky zpracovanými do integrovaných bloků, které jsou součástí Školního vzdělávacího plánu (k nahlédnutí ve vestibulech), v našem případě budou cíle určeny konkrétními výstupy, které jsou dané pro dítě opouštějící MŠ.                        

            Rituálem je komunitní kruh, kde se ráno pozdravíme, vzpomeneme si na kamarády, kteří chybí, řešíme vzniklé problémy, sdělujeme si, co nás daný den čeká, sdělujeme si své pocity, dojmy a zážitky. Snažíme se dodržovat pravidlo, že hovoří jeden a ostatní naslouchají.

            Hry a ostatní činnosti budou přizpůsobené věku dítěte. Vhodnou motivací chceme dětem zajistit možnost postupovat podle vlastních individuálních možností a předpokladů. Činnosti budou založené na hře, která je přirozeným projevem aktivity dítěte a vývojovou potřebou dětí předškolního věku. Prostřednictvím hry se rozvíjí celá osobnost dítěte.

            Snažíme se poskytnout každému dítěti pomoc a podporu v míře, kterou individuálně potřebuje, která mu vyhovuje. Hry a ostatní činnosti dětí jsou založeny na přímých zážitcích. Podporujeme dětskou zvídavost a potřebu objevovat a poznávat nové. Za příznivého počasí se pobyt venku realizuje vycházkami po městě, zde se děti seznamují se svým okolím,  přírodou, přírodninami, rozvíjíme orientaci ve městě.

Plánované akce a mimořádné dny v mateřské škole

 Výlov rybníka

Sběr přírodnin

Čerti - nadílka

Vánoční přípravy,

Vánoční besídka,

Vánoční nadílka

Výroba dárků na adventní trhy pro Arpidu

Karneval,

Velikonoční řádění

Sblížení s přírodou

Divadla

Čarodějnický rej,

Den dětí

Besídka na rozloučenou

Rozloučení s předškoláky

Opékání špekáčků

Výlety pro děti

 

O mimořádných neplánovaných akcích budou rodiče včas informováni prostřednictvím nástěnky a slovně při předávání dětí.

DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI:

Plavecký kurz

            Délka kurzu je 8 lekcí. Jedná se o předplavecký kurz, kdy se děti pod odborným vedením seznamují s vodou, odbourávají strach z ní, učí se správně dýchat. Za pomoci velkého počtu pomůcek si osvojují dovednosti vedoucí k umění plavat. Pro předškolní děti.

Keramický kurz

            Probíhá ve spolupráci se ZUŠ a ZŠ Zliv pod vedením p. učitele Z. Ptáka. Kurz proběhne podle zájmu dětí a rodičů v 2. pololetí školního roku ve skupině 5-8 dětí ve třech hodinových lekcích. Pouze pro předškolní děti. Děti se zde seznámí se základy tvoření s keramickou hlínou - modelování, glazurování, vypalování. Kurzy jsou pro děti zajímavé a přínosné, pomáhají dětem rozvíjet fantazii, myšlení, představivost, estetické cítění, manipulační zručnost a jemnou motoriku prstů. Hotové vlastní výrobky si odnesou děti domů.

Angličtina pro nejmenší

            Při seznamování s ANJ bude školená pí. učitelka H. Zemenová vycházet z odborné literatury – Angličtina pro nejmenší, autorky M. Zahálkové. Kniha je doplněna CD, tak, že vhodně zařazuje i poslech. Bude používat i řadu didaktických pomůcek – pexeso, omalovánky, obrazové materiály z dětských časopisů a podpůrný materiál z internetových portálů. Při činnostech, jako jsou různé pohybové hry, si děti osvojí různá říkadla, jednoduché popěvky i básničky. Počítá se rovněž se spoluprací s rodiči. Děti budou slovíčka k osvojení dostávat formou omalovánky, jako domácí přípravu. Do výuky budou zařazeni pouze předškoláci bez vad výslovnosti, doba konání je 1x týdně 30 minut.

Povídálek

            Děti, které mají špatnou výslovnost a jsou v péči logopeda, budou podle zájmu rodičů vybrány do kroužku Povídálek. Ten povede kvalifikovaná logopedická asistentka Bc. Pavlína Slavíková. Logopedická cvičení a hry budou probíhat vždy jeden den v lichém týdnu v době poledního odpočinku.

 

Kulturní akce ve školním roce 2019/2020

17.9. - 9,00 hod. - divadlo Dokola, „Dášeňka, čili život štěněte“   40,-Kč

2.10. - 10,00 hod. - dravci na školní zahradě, sokolnictví Vondruška  50,-Kč

23.10. - 9,00 hod. - Divadlo z bedny, „O loupežníkovi“  50,-Kč

2.12. - 9,00 a 10,00 hod. - Zvoneček, „Vánoční pohádka“  50,-Kč

15.1. - 9,00 hod. - Kino do škol - 3 skupiny  50,-Kč

5.2. - 9,00 a 10,00 hod. - Zvoneček, „Muzikantská pohádka“  50,-Kč

4.3. - 9,00 hod. - Studio DELL ARTE, „Jak statečný Honzík zoubky své zachránil“  50,-Kč

22.4. - 9,00 hod. - Studio DELL ARTE, „O zvědavém slůněti“  50,-Kč

19.5. - 9,00 hod. - Divadlo z bedny, „Jak vodník učil plavat ryby“  50,-Kč

12.6. - 9,30 hod. - Divoloď, „Pokažené kouzlo“  60,-Kč

16.6. - 9,00 a 10,00 hod. - Zvoneček, „Perníková chaloupka II.“  50,-Kč