Home
Kontakt

V. třída

věk dětí : 4 - 6 let

 Naše třída je v provozu od března 2012. Prostředí třídy je velmi útulné, plně vybavené pomůckami, nábytkem a hračkami. Kapacita třídy je 20 dětí. V tomto školním roce máme zapsáno 18 dětí. Věkové rozložení dětí je od 4 - 6 let, jedná se o smíšené oddělení. Většina dětí již v loňském roce MŠ navštěvovala. Od září budou též docházet děti, které nastoupí do MŠ poprvé. Ve třídě je zapsáno jedno integrované dítě, které vyžaduje speciální individuální přístup. Dítěti byla přidělena asistentka pedagoga.

 Na třídě jsou učitelkami Dita Kubešová, asistentka pedagoga Andrea Řehoušková a provozní pracovnice Jana Binderová.

 Provoz V. třídy: od 8,00 do 14,15 hodin. Ráno se děti mohou scházet dle potřeby rodičů již od 5,30 hodin ve II. třídě druhého pavilonu a rozcházejí se ve III. třídě v prvním pavilonu do 16,30 hodin.

 Třída je vybavena mobilním telefonem. Telefonní číslo V. třída: 770 114 865

 Fotogalerii z různých akcí V. třídy najdete na webových stránkách MŠ www.materskaskolazliv.cz, pod ikonou program třídy.

Rodiče jsou informováni o veškerém dění v MŠ písemnou formou (na nástěnce), především však individuálně při předávání dětí.

Motto naší třídy:

„Krásný den si popřejeme, na sebe se usmějeme.

Dnes si budem sopolu hrát,

kamarádům pomáhat.

Pohladíme kamarády, máme se tu všichni rádi.“

 

 Náplň aktivit se řídí tematickými celky zpracovanými do integrovaných bloků, které jsou součástí Školního vzdělávacího plánu (k nahlédnutí ve vestibulech), v našem případě budou cíle určeny konkrétními výstupy, které jsou dané pro dítě opouštějící MŠ.                        

 Rituálem je komunitní kruh, kde se ráno pozdravíme, vzpomeneme si na kamarády, kteří chybí, řešíme vzniklé problémy, sdělujeme si, co nás daný den čeká, sdělujeme si své pocity, dojmy a zážitky. Snažíme se dodržovat pravidlo, že hovoří jeden a ostatní naslouchají.

 Hry a ostatní činnosti budou přizpůsobené věku dítěte. Vhodnou motivací chceme dětem zajistit možnost postupovat podle vlastních individuálních možností a předpokladů. Činnosti budou založené na hře, která je přirozeným projevem aktivity dítěte a vývojovou potřebou dětí předškolního věku. Prostřednictvím hry se rozvíjí celá osobnost dítěte.

 Snažíme se poskytnout každému dítěti pomoc a podporu v míře, kterou individuálně potřebuje, která mu vyhovuje. Hry a ostatní činnosti dětí jsou založeny na přímých zážitcích. Podporujeme dětskou zvídavost a potřebu objevovat a poznávat nové. Za příznivého počasí se pobyt venku realizuje vycházkami po městě, zde se děti seznamují se svým okolím,  přírodou, přírodninami, rozvíjíme orientaci ve městě.

Plánované akce a mimořádné dny v mateřské škole

 Výlov rybníka, sběr přírodnin, pouštění draka

Čerti - nadílka, Vánoční přípravy, Vánoční besídka, Vánoční nadílka

Výroba dárků na adventní trhy pro Arpidu

Karneval, Velikonoční řádění

Sblížení s přírodou

Divadla

Čarodějnický rej, Den dětí, Pasování na školáky

Besídka na rozloučenou, opékání špekáčků, výlety pro děti

Divadlo v ZŠ

O mimořádných neplánovaných akcích budou rodiče včas informováni prostřednictvím nástěnky a slovně při předávání dětí.

DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI:

Plavecký kurz

Bude probíhat na plovárně v Prachaticích. Délka kurzu je 8 lekcí. Jedná se o další předplavecký kurz, kdy se děti pod odborným vedením seznamují s vodou, odbourávají strach z ní, učí se správně dýchat. Za pomoci velkého počtu pomůcek si osvojují dovednosti vedoucí k umění plavat. Pro předškolní děti.

Keramický kurz

Probíhá ve spolupráci se ZUŠ a ZŠ Zliv pod vedením p. učitele Z. Ptáka. Kurz proběhne podle zájmu dětí a rodičů v 2. pololetí školního roku ve skupině 5-8 dětí ve třech hodinových lekcích. Děti se zde seznámí se základy tvoření s keramickou hlínou - modelování, glazurování, vypalování. Kurzy jsou pro děti zajímavé a přínosné, pomáhají dětem rozvíjet fantazii, myšlení, představivost, estetické cítění, manipulační zručnost a jemnou motoriku prstů. Hotové vlastní výrobky si odnesou děti domů. Pouze pro předškolní děti.

Angličtina pro nejmenší

Při seznamování s ANJ bude školená pí. učitelka H. Zemenová vycházet z odborné literatury – Angličtina pro nejmenší, autorky M. Zahálkové. Kniha je doplněna CD, tak, že vhodně zařazuje i poslech. Bude používat i řadu didaktických pomůcek – pexeso, omalovánky, obrazové materiály z dětských časopisů a podpůrný materiál z internetových portálů. Při činnostech, jako jsou různé pohybové hry, si děti osvojí různá říkadla, jednoduché popěvky i básničky. Počítá se rovněž se spoluprací s rodiči. Děti budou slovíčka k osvojení dostávat formou omalovánky, jako domácí přípravu. Do výuky budou zařazeni pouze předškoláci bez vad výslovnosti, doba konání je 1x týdně 30 minut.

Povídálek

Děti, které mají špatnou výslovnost a jsou v péči logopeda, budou podle zájmu rodičů vybrány do kroužku Povídálek. Ten povede kvalifikovaná logopedická asistentka Bc. Pavlína Slavíková. Logopedická cvičení a hry budou probíhat vždy jeden den v lichém týdnu v době poledního odpočinku.

 

Kulturní akce ve školním roce 2017/2018

20.9.- 9,00 a10,00 hod. – p. Hrdlička, „Jak se rodí kytara“   45,-Kč

10.10. - 9,00 hod. – divadlo Dokola, „Princezna na hrášku“  40,-Kč

9.11. – 9,00 hod. – Máma a táta, „O drakovi“  50,-Kč

4.12. – 10,30 hod. - Divadlo z bedny, „Zapomenutý čert + mikulášská nadílka  50,-Kč

18.12. – 9,00 a 10,00 hod. – Zvoneček, „O dvou sněhulácích“  50,-Kč

30.1. – 9,00 hod. – Viktor Pirošuk, „Kouzelná píšťalka“, Labutí panna“  40,-Kč

19.2. – 9,00 hod. a 10,00 hod., Zvoneček, „Bába chřipka“  50,-Kč

9.3. – 9,00 hod. – Máma a táta, „Perníková chaloupka“  50,-Kč

16.4. – 9,00 hod. a 10,00 hod. – Zvoneček, „Princezna na hrášku“  50,-Kč

25.5. – 9,30 hod. – DUO JAKING, „Cirkusový den“  120,-Kč

            Jako dárek k MDD od města či PRYMU

11.6. – 9,00 a 10,00 hod. – Zvoneček, „Péťa a Madla jedou na prázdniny“  50,-Kč

22.6. – 9,30 hod. – Máma a táta, „Cesta za pohádkou“ na dopravním hřišti  60,-Kč