Home
Kontakt

Školní řád

Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky.

Obsah školního řádu je vymezen zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,  vyhl.č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění dalších předpisů a jinými souvisejícími normami.

 

A.) Provoz a vnitřní režim školy

Přijímání dětí do mateřské školy

- do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však děti od 2 let (případný nástup od dovršení 2 let posuzuje ředitelka školy individuálně, povinnost nastává k 1.9.2020)

-  ředitelka stanovuje v dohodě se zřizovatelem termín a dobu (v rozmezí 2.- 16. května) pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok. V době zápisu nových dětí probíhá ve škole tzv. „Týden otevřených dveří“ pro zájemce o přijetí dítěte

- o přijetí dítěte a o stanovení zkušebního pobytu v délce maximálně 3 měsíce rozhoduje ředitelka školy

- děti se přijímají k předškolnímu vzdělávání podle školského obvodu.

- od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.

- zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě zvolit individuální formu vzdělávání. Toto oznámí ředitelce školy nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku (písemně).

- v případě individuálního vzdělávání mateřská škola zajistí zákonnému zástupci písemný obsah oblastí z RVP, v nichž má být dítě vzděláváno. Ředitelka následně (poslední týden v listopadu) provede ověření úrovně osvojení očekávaných výstupů (kontrola portfolia) a popř. doporučí další postup při vzdělávání dítěte. Ředitelka rozhoduje o případném ukončení individuálního vzdělávání

- do mateřské školy lze přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním (viz. vyjádření pediatra v Evidenčním listě) nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo, že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Výjimka je stanovena pouze pro dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

- při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky dítěte a délku pobytu v těchto dnech v mateřské škole

- dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud to umožňují podmínky školy 

-každé dítě má v MŠ svoji značku, kterou používá po celý rok

-dítě, které začíná MŠ navštěvovat, by mělo již samostatně chodit – nepoužívat kočárek, umět držet lžíci a jíst lžící, pít z hrníčku nebo sklenice, samostatně používat WC (ne nočník), umývat se, nenosit pleny, udržet osobní hygienu, umět smrkat, nepoužívat dudlík, má se snažit samo oblékat a nazouvat obuv

- v době škol. prázdnin (jarních, letních) se provoz MŠ omezuje a v tuto dobu nebudou v MŠ umístěny děti zákon. zástupců na mateřské a rodičovské dovolené a zákon. zástupců tč. nezaměstnaných

- vzdělávání cizinců - občané Evropské unie a jejich rodinní příslušníci mají přístup ke vzdělávání a školským službám podle tohoto zákona za stejných podmínek

- za stejných podmínek mají přístup k předškolnímu vzdělávání cizinci, pokud mají právo pobytu na území České republiky na dobu delší než 90 dnů, popřípadě pokud jsou osobami oprávněnými pobývat na území České republiky za účelem výzkumu, azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadateli o udělení mezinárodní ochrany nebo osobami požívajícími dočasné ochrany (§ 34a)    

 

Organizace předškolního vzdělávání.

- zapsané děti jsou rozděleny do pěti tříd – zpravidla podle věku

Režimové požadavky

5,30 – 8,00                 nástup dětí do MŠ, denní skupinové a individuální výchov. vzděl.  

                                    činnosti a spontánní hry

8,00 – 8,30                 pohybové aktivity, hygiena

8,30 – 9,00                 přesnídávka, hygiena

9,00 – 9,30                 denní frontálně řízené činnosti, skupinové a individuální výchov. vzděl.

                                    činnosti a hry (+pohybové aktivity), hygiena

9,30 – 11,30               příprava na pobyt venku, pobyt venku, hygiena

11,30 – 12,00             oběd, hygiena

12,00 – 14,00             odpočinek, spánek, hygiena

14,00 – 14,15             svačina

14,15 – 16,30             spontánní hra, pohybové aktivity, individuální a skupinové výchov. vzděl. činnosti

 

Rozdělení učitelek mateřské školy do tříd

1. třída – T. Hačková, R. Hrdinová

2. třída – H. Zemenová, M. Riegelová

3. třída – M. Jílková, M. Radouchová

4. třída -  E. Nobisová, P. Slavíková

5. třída -  D. Kubešová, A. Řehoušková

 

- provoz MŠ je celodenní od 5,30 hod. do 16.30 hod., rodiče jsou povinni vyzvednout si dítě tak, aby škola mohla být v 16.30 hod. opravdu uzavřen

- pro povinné předškolní vzdělávání je rozsah vzdělávání stanoven nepřetržitě 4 hodiny, t.j.  od 8,00 hod. do 12,00 hod. denně

- v době hlavních prázdnin je provoz přerušen či omezen. Škola je na dobu 4 týdnů zcela uzavřena z důvodu nutné údržby MŠ a čerpání dovolených zaměstnanců. V době hlavních prázdnin v roce 2018 bude naše škola od...................do......................uzavřena, prázdninový omezený provoz začne od............................. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitel po dohodě se zřizovatelem. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel na přístupném místě ve škole (nástěnka info) 2 měsíce předem.

- děti by měly nastoupit do MŠ zpravidla do 8.00 hod. Dítě lze přivést i později na základě předchozí domluvy s učitelkou ve třídě, ale jen pokud tím rodič nenaruší časový režim třídy (návštěva lékaře aj.).

- děti, které v MŠ neobědvají, si rodiče vyzvedají v 11.30 hod. Děti obědvající v MŠ v době od 11.45 hod. do 12.00 hod., odpoledne od 14.00 hod.

- léky a léčebné prostředky se ve škole nepodávají

-  děti, které jsou do MŠ přijaty, by ji měly navštěvovat pravidelně, zvláště v období adaptace. V případě, že dítě bez omluvy nechodí do MŠ po dobu delší než dva týdny, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení docházky dítěte do MŠ.

- dítě, které plní povinnost předškolního vzdělávání lze z mateřské školy uvolnit na základě písemné omluvenky (rovněž po dobu nemoci), kterou zákonný zástupce odevzdá učitelce nejdéle do 3 dnů od dne výzvy

- povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních školách

- režim dne v mateřské škole je stanoven tak, aby se dal pružně měnit podle činností a akcí s dětmi, trvale je stanovena doba podávání jídel a odpočinku dětí.

- každé dítě musí mít v šatně v tašce náhradní prádlo. Děti je potřeba oblékat dle počasí, denně je zařazován pobyt venku (náhradní činnosti jsou pouze při dešti, silném větru a mrazu pod -10ºC, při silném slunečním záření se pobyt venku omezuje)

-  doba odpočinku – děti do spánku nenutíme, respektujeme biologické potřeby dětí.

 

Úplata za předškolní vzdělávání (viz. Směrnice o úplatě)

- za předškolní vzdělávání platí zákonní zástupci dítěte úplatu.

- úplatu nehradí zákonný zástupce dítěte,pro které je předškolní vzdělávání povinné

- výši úplaty stanovuje ředitelka školy podle pravidel stanovených zákonem a činí 350,-Kč na jedno dítě a měsíc.

- výše úplaty je pro všechny zapsané děti stejná a platí po celý školní rok: od 1. září do 31. srpna příslušného školního roku

 

Úplata je splatná:

- do 15. dne v daném měsíci u ředitelky školy (nebo první nejbližší pracovní den, vždy však před) v době od 14,15 do 16,15 hod.

- na účet MŠ, kdy plátce zřídí trvalý příkaz na celou částku k datu 5. daného měsíce s VS 155

- o osvobození od úplaty rozhoduje ředitelka školy

- písemná žádost je k dispozici u ředitelky mateřské školy

- osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá dávky pěstounské péče (zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů) a tuto skutečnost prokázal ředitelce školy a zákonný zástupce, který pobírá sociální příspěvek na dítě nebo dlouhodobě dávky v hmotné nouzi a tuto skutečnost prokáže ředitelce školy.

- žádost o osvobození od úplaty se podává ředitelce na období čtvrtletí, kterého se žádost týká (vždy do 10.dne daného měsíce)

- v měsíci, kdy bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitelka poměrnou výši úplaty (červenec, srpen)

 

Stravování (viz. Směrnice o stravování)

-při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka po dohodě s rodiči způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy.

- stravné činí: 3-6 let: celodenní – 30,00 Kč (přesnídávka 7,00 Kč, oběd 16,00 Kč, svačina                                                                      7,00 Kč)

                     7-10 let:celodenní - 32,00 Kč (přesnídávka 8,00 Kč, oběd 17,00 Kč, svačina                                                                       7,00 Kč)

- jakékoliv změny ve stravování (odhlášení a přihlášení ke stravě) musí rodič nahlásit den předem do 12.00 hod. – ústně či telefonicky v MŠ nebo stravovně.

- dítě bez přihlášené stravy nemůže být do MŠ přijato.

- pokud dítě z důvodů nepředpokládané nemoci nelze včas odhlásit, mohou si rodiče pro stravu přijít pouze první den této nepřítomnosti, a to v době od 11.30 hod. do 11.45 hod

- v případě, že rodiče stravu neodhlásí a dítě není přítomno, přihlašujeme stravu dále po celou dobu jeho nepřítomnosti. Pokud rodiče své dítě ze stravy včas neodhlásí, jsou povinni stravu zaplatit.

-změnu způsobu stravování (jen svačina, svač. + oběd, celodenní) je možno provést vždy jeden den předem do 12,00 hod.

- stravné musí být placeno včas v určeném termínu buď bezhotovostně převodem z účtu (svolení k inkasu), nebo v hotovosti vedoucí jídelny Ing. Podlešákové v určených dnech

- opakované nezaplacení stravného v termínu může být také důvodem k ukončení docházky dítěte do MŠ!

 

B.) Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců, podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci v mateřské škole

Práva dětí

- každé dítě má právo na vzdělávání a výchovu směřující k rozvoji všech jeho schopností a dovedností

- na volný čas a hru, na stýkání se s ostatními dětmi a lidmi

- na ochranu před prací, která ohrožuje jeho vývoj a zdraví

- na zvláštní péči v případě postižení

- na ochranu zdraví

 

Práva a povinnosti zákonných zástupců

- rodiče v součinnosti se školou pomáhají vést děti k samostatnosti při stolování, sebeobsluze, hygieně, uklízení hraček, oblékání a obouvání, vedou děti k používání kapesníku. Pomáhají škole při vytváření základních společenských návyků u dětí, vedou děti k úctě k dospělým (zdravení, zdvořilost, kázeň) a k sebeúctě, k úctě k práci jiných lidí.

- zák. zástupci i ostatní jsou povinni dodržovat vnitřní předpisy a nařízení ředitelky školy

-  zákonní zástupci i ostatní jsou povinni respektovat zákaz ukládání kočárků a kol ve vnitřních prostorách (popř. bobů a sání), z bezpečnostních důvodů se tyto musejí ukládat do přístřešku k tomu určeném (nestavět kola volně po objektu nebo je opírat o budovy). Dále jsou povinni respektovat zákaz vstupu na školní zahrady a využívat jejich zařízení. V prostorách školy se chovat tak, aby svým chováním a jednáním nenarušovali bezpečnost provozu.

- rodiče jsou povinni po celou dobu docházky dítěte do mateřské školy předávat děti učitelkám do tříd osobně.

- zák. zástupce může vyzvednutím dítěte pověřit i jinou osobu – dospělého jedince na základě písemného pověření nebo celoročním svolením na evidenčním listě. Pokud chce rodič dát zmocnění osobě mladší 18 let (sourozenci), musí požádat ředitelku formou písemného prohlášení o způsobilosti nezletilce.

- rodiče mohou do mateřské školy vodit pouze děti, které jsou zcela zdravé a nemají žádné příznaky nemoci či infekce (trvalý kašel, průjem, zvracení, zelená hustá rýma aj.)

- nepřítomnost dítěte musí rodič neprodleně a včas nahlásit a dítě omluvit ústně nebo telefonicky – viz. mob. telefony jednotlivých tříd.

- pro děti, které mají předškolní vzdělávání povinné, je určen "omluvný list". Rodič je povinen tento předat učitelce vyplněný nejdéle 3 dny od výzvy (absence dítěte)

- rodič musí předem nahlásit odchod nebo příchod dítěte v jinou dobu než je obvyklé (např. návštěvy lékaře aj.).

- rodiče vodí děti do školy oblečené tak, aby se mohlo, pokud možno, samostatně svlékat i oblékat a aby se mohlo volně pohybovat. Obuv musí být pevná, akorát velká.

- veškeré oblečení a obuv by měli rodiče dítěti označit.

- rodiče mění dětem 1x za dva týdny pyžamo

- z bezpečnostních důvodů se rodiče ani jiné osoby nesmí bez předchozí domluvy s pracovníkem školy, či bez jeho přítomnosti, samostatně pohybovat v prostorách a areálu školy, kromě prostor určených k převlékání dětí.

- zákon. zástupci jsou povinni dodržovat veškeré termíny plateb určených ředitelkou školy, a to i v momentální nepřítomnosti svých dětí. Opakované nezaplacení úplaty za vzdělávání a stravování může být důvodem k ukončení docházky dítěte do MŠ

- rodiče jsou povinni oznamovat škole údaje do školní matriky (evidence dětí), která obsahuje: jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství, místo trvalého pobytu dítěte, kód zdravotní pojišťovny, dále jméno a příjmení, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, telefonní spojení zákonného zástupce dítěte

-  ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do MŠ po předchozím písemným upozorněním jestliže:

- dítě se nezúčastní bez omluvy zákon. zástupce předškol. vzdělávání po dobu delší než 2 týdny(nepřetržitě)

- zákon. zástupce opakovaně narušuje závažným způsobem provoz mateřské školy

- na doporučení lékaře nebo školského poradenského zařízení v průběhu zkušeb. pobytu

- zákon. zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne si s ředitelkou jiný termín úhrady

- o ukončení předškolního vzdělávání nelze rozhodnout v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné

- zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, zajistí účast dítěte u ověřování, termín určí ředitelka školy na počátku daného školního roku - poslední týden v listopadu (případný náhradní termín lze určit pouze po dohodě s ředitelkou školy). Jestliže zákonný zástupce nezajistí účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu, ukončí ředitelka školy individuální vzdělávání dítěte. Odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy nemá odkladný účinek a dítě nelze opětovně individuálně vzdělávat. Výdaje spojené s tímto typem vzdělávání hradí zákonný zástupce. 

 

Pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

- zákonní zástupci mohou využít adaptační program (viz. ŠVP)

- zákonní zástupci oznamují učitelce ve třídě jakékoliv skutečnosti týkající se změn zdravotního stavu dítěte, i takové, které se udály mimo MŠ (úraz)

-  zákonní zástupci by měli při každém zaznamenaném výskytu vší u svých dětí informovat neprodleně mateřskou školu. V případě, že dítě je posíláno opakovaně do kolektivu se známkami tohoto infekčního onemocnění (pedikulóza), může je ředitelka vyzvat, aby se osobně zúčastnili projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání jejich dětí (§ 22 odst.3 písm.b) zákona č.561/2004 Sb., školský zákon). V případě, že zákonný zástupce odmítá spolupracovat, upozorní ředitelka školy příslušný orgán sociálně právní ochrany dětí.

- zákonní zástupci jsou informováni o průběhu a výsledcích vzdělávání svých dětí - schůzky rodičů, informační nástěnky školy, individuální pohovory, nástěnky v šatnách jednotlivých tříd.

-  s ředitelkou lze dohodnout jakoukoliv konzultaci telefonicky nebo osobně

- škola poskytuje také poradenskou činnost

-  zákonní zástupci se mohou vyjadřovat k podstatným záležitostem výchovy a vzdělávání

- zákonní zástupci jsou povinni na vyzvání ředitelky školy osobně se zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte

 

C.) Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy, před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

- bezpečnost v mateřské škole zajišťuje ředitelka prostřednictvím všech pedagogických pracovnic školy při školní i mimoškolní výchově a při ostatních aktivitách organizovaných školou

- v rámci výchovy a vzdělávání jsou všichni zaměstnanci školy povinni předcházet jakýmkoli projevům diskriminace, násilí a patologickým jevům

- ředitelka má právo pověřit i ostatní způsobilé osoby (prac. poměr v MŠ – uklízečky) dohledem nad dětmi, pokud to situace vyžaduje.

- každá učitelka je povinna jakoukoliv aktivitu mimo MŠ ředitelce ohlašovat a ta následně rozhodne o počtu osob pověřených dozorem

- každá učitelka osobně zodpovídá za bezpečnost svěřených dětí od doby jejich převzetí od zákon. zástupce až do doby předání (zásadně v MŠ)

- při výchovném působení dbají učitelky, aby všechny činnosti probíhaly klidně, předcházejí konfliktům

- dětem není dovoleno nosit do mateřské školy nebezpečné předměty

- učitelka se nesmí od dětí vzdálit (není-li ředitelkou školy zajištěn dohled jinou pověřenou pracovnicí)

- učitelka nesmí svěřit dětem bez dohledu nůžky a jiné předměty s ostrými hranami a špicemi, nebo drobné korálky a dílky stavebnic, kterými by si mohly děti způsobit újmu na zdraví

- při chůzi po schodech dbá učitelka, aby se děti nestrkaly, neskákaly a přidržovaly se zábradlí

- při tělocvičných aktivitách dbá učitelka zvýšené opatrnosti – děti nesmí žvýkat, kontroluje odložení brýlí atd., upozorňuje na případná nebezpečí a zajišťuje odstranění nevhodných a nebezpečných předmětů ze cvičící plochy a jejího nejbližšího okolí (křídla dveří aj.)

- mimo objekt mateřské školy odpovídá vždy jeden pracovník za bezpečnost:

        viz. vyhl.č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, § 5 (není-li ředitelkou školy stanoveno jinak- např. činnosti vyžadující mimořádná bezpečnostní opatření)

- při pobytu na školní zahradě učitelka neumožní dětem vstup na průlezky, houpačky a jiné nářadí bez dozoru. Sama zajišťuje záchranu všude tam, kde by dítě mohlo neopatrností přijít k újmě na zdraví

- učitelka nedovoluje dětem vzdalovat se do míst a prostor, kam sama nevidí

- při pobytu venku dbá, aby děti chodily ukázněně po chodníkách, vyhýbá se pobytu na frekventovaných ulicích, nezdržuje se s dětmi na místech, které nejsou dostatečně bezpečné, průběžně seznamuje děti s pravidly bezpečného chování na ulici a v dopravě

- při sportovních akcích a výletech pověřuje ředitelka vedoucího akce, který je povinen děti poučit o bezpečnosti a zvláštních pravidlech a jednáních v těchto situacích

- dále viz. Bezpečnostní opatření při práci s dětmi

 

D.) Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí

- děti jsou učitelkami a ostatními zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku. V případě poškozování zařízení bude záležitost individuálně projednána se zákon. zástupcem a požadována oprava, popř. náhrada škody

 

Školní řád nabývá platnost 1.9.2017