Home
Kontakt

Zápis - přijímání dětí

Termín: 7.5. - 11.5.2018

 

A)   Kritéria

B)    Informace

C)   Žádost

 

A) Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu  vzdělávání

(šk. rok  2018 - 2019)

- kritéria budou zveřejněna v době zápisu v MŠ

 

B) Informace k přijímání dětí od školního roku  2018 - 2019

 

-        školní rok probíhá  od 1.9.2018 do 31.8.2019

-        všechny děti jsou přijímány k 1.9.2018 a zákon. zástupci začíná povinnost hradit úplatu za vzdělávání

-        žádá- li zákon. zástupce pozdější nástup dítěte do MŠ, dohodne se s ředitelkou před zahájením školního roku. Dítě řádně omluví až do doby skutečného nástupu.

-        úplata za vzdělávání činí v současné době 350,00 Kč/měsíc

-        na žádost zákon. zástupce může být úplata  prominuta z důvodu pobírání sociálního příplatku ve smyslu zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře

-        podmínky úplaty za vzdělávání budou zveřejněny ve „Směrnici o úplatě pro rok 2018- 2019“, která bude k dispozici od1.7.2018 na MŠ.

-        schůzka zákonných zástupců nově přijatých dětí se bude konat dne 27.8.2018 v 17:00 hodin (bez dětí)

 

Na žádosti o přijetí bude každému přidělen a vyznačen kód, pod kterým bude dítě evidováno po celou dobu přijímacího řízení. Rozhodnutí o přijetí se již nezasílá zákonnému zástupci na adresu bydliště, ale soupis všech přijatých dětí je ředitelka povinna zveřejnit v prostorách mateřské školy pod přidělenými kódy. Vlastní písemné rozhodnutí o přijetí si mohou zákonní zástupci vyzvednout u ředitelky MŠ ve dnech 11. a 12.6.2018 v kanceláři v době od 11:00 do 15:00 hodin. Není-li žádosti vyhověno, jedná ředitelka školy se zákonným zástupcem klasickým způsobem, zahajuje správní řízení.

U zápisu předloží ke kontrole zákonný zástupce očkovací průkaz přihlašovaného dítěte.

 

-  vyplněné žádosti odevzdají žadatelé ředitelce školy do konce zápisového týdne - tj. do 11.5.2018

-  vyplněné a potvrzené Evidenční listy odevzdají žadatelé ředitelce školy nejdéle do 17.5.2018

 

 

 

 

Žádost o přijetí dítěte

k předškolnímu vzdělávání od školního roku  2018 -  2019

(1.9.2018)

 

Dítě:

Jméno a příjmení:……………………………………………………………………………...

datum narození:……………………………………..……………………………....................

státní příslušnost………………..

adresa trvalého bydliště….......................................................................................................

                                         ………………………………………………………………………

kontaktní adresa………………………………………………………………………………

                             ……………………………………………………………………………….

 

způsob docházky – celodenní…………………………..

-  s omezením……………………….

zdravotní stav : viz.  Evidenční list pro dítě ( je součástí žádosti )

 

Matka:

jméno a příjmení:…………………………………………………………………………….

telefon………………………………………………………………………………………...

adresa........................................................................................................................................

 

Otec:

jméno a příjmení:…………………………………………………………………………….

telefon…………………………………………………………………………………………

adresa.........................................................................................................................................

 

Zákonní zástupci zastupující nezletilé dítě se dohodli, že ve věci bude jednat za oba osoba níže uvedená a toto stvrzují svým podpisem

 

.................................................................................................................................................

 

Prohlašujeme, že:

Všechny údaje poskytnuté mateřské škole jsou pravdivé.

 

Uvedený nezletilec splňuje/ nesplňuje podmínky § 50 zákona č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění zákona č.264/2006 Sb.(povinné očkování).

 

 

V………………..dne………………….

 

Podpisy zákonných  zástupců..................................................………………………………