Home
Kontakt

Zápis - přijímání dětí

Zápis – přijímání dětí pro školní rok  2019-2020

Termín: 6.5. - 10.5.2019

 

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

(šk. rok  2019 - 2020)

 

Dítě, které má místo trvalého pobytu ( v případě cizince místo pobytu) ve školském obvodě zřízeném obcí Zliv a je pro něj předškolní vzdělávání povinné - dosáhlo 5 let věku přede dnem započetí následujícího školního roku (1.9.2019)...............20 bodů

Dítě, které má místo trvalého pobytu ve školském obvodě zřízeném obcí Zliv a dosáhlo

4 let.............................................................................................15 bodů

3 let.............................................................................................12 bodů

2 let ( povinnost přijímat od roku 2020).......................................9 bodů

 

Dítě, které má místo trvalého pobytu mimo školský obvod zřízený obcí Zliv a dosáhlo

5 let................................................................................................7 bodů

4 let................................................................................................6 bodů

3 let................................................................................................5 bodů

2 let................................................................................................1 bod

 

Dítě, které má v mateřské škole již vzdělávaného sourozence......2 body

Časová posloupnost (narození) v případě shody bodů.................+ 1 bod

 

 

 Informace k přijímání dětí od školního roku  2019 - 2020

 

-          školní rok probíhá  od 1.9.2019 do 31.8.2020

-          všechny děti jsou přijímány k 1.9.2019 a zákon. zástupci začíná povinnost hradit úplatu za vzdělávání

-          žádá- li zákon. zástupce pozdější nástup dítěte do MŠ, dohodne se s ředitelkou před zahájením školního roku. Dítě řádně omluví až do doby skutečného nástupu.

-          úplata za vzdělávání činí v současné době 350,00 Kč/měsíc

-          na žádost zákon. zástupce může být úplata  prominuta z důvodu pobírání sociálního příplatku ve smyslu zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře

-          podmínky úplaty za vzdělávání budou zveřejněny ve „Směrnici o úplatě pro rok 2019- 2020“, která bude k dispozici od1.7.2019 na MŠ.

-          POZOR !! Schůzka zákonných zástupců nově přijatých dětí se bude konat dne  26.8.2019 v 17,00 hod. (bez dětí)

 

 

Na žádosti o přijetí bude každému přidělen a vyznačen kód, pod kterým bude dítě evidováno po celou dobu přijímacího řízení. Rozhodnutí o přijetí se již nezasílá zákonnému zástupci na adresu bydliště, soupis všech přijatých dětí je ředitelka povinna zveřejnit v prostorách mateřské školy pod přidělenými kódy. Vlastní písemné rozhodnutí o přijetí si mohou zákonní zástupci vyzvednout u ředitelky MŠ ve dnech 10.a 11.6.2019 v kanceláři v době od 10,00 hod. do 11,00 hod. Není-li žádosti vyhověno, jedná ředitelka školy se zákonným zástupcem klasickým způsobem, zahajuje správní řízení.

U zápisu předloží ke kontrole zákonný zástupce očkovací průkaz přihlašovaného dítěte.

 

-  vyplněné žádosti odevzdají žadatelé ředitelce školy do konce zápisového týdne - tj. do 10.5.2019

-  vyplněné a potvrzené Evidenční listy odevzdají žadatelé ředitelce školy nejdéle do 16.5.2019

 

Žádost o přijetí dítěte je ke stažení v sekci NOVINKY na titulní straně.