Home
Kontakt

Zápis - přijímání dětí

Zápis – přijímání dětí pro školní rok 2020-2021:

 

Termín: 4.5. - 6.5.2020

denně od 9,00 do 10,00 hod.

 

Dokumenty ke stažení - viz. Novinky - Zápis do MŠ

 

Z důvodu mimořádných bezpečnostních opatřeních ohledně prevence šíření nákazy v minulém i současném období je zápis uskutečněn bez přítomnosti dětí.

Zákonným zástupcům budou žádosti a ostatní potřebné dokumenty vydávány v kanceláři ředitelky, nebude jim umožněn vstup do prostor pro výchovu a vzdělávání.

Dokumenty lze zpět doručit osobně nebo do datové schránky (2y9mbua) nebo poštou.

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:

(šk. rok 2020 - 2021)

Dítě, které má místo trvalého pobytu ( v případě cizince místo pobytu) ve školském obvodě zřízeném obcí Zliv a je pro něj předškolní vzdělávání povinné - dosáhlo 5 let věku přede dnem započetí následujícího školního roku (1.9.2020)...............20 bodů

Dítě, které má místo trvalého pobytu ve školském obvodě zřízeném obcí Zliv a dosáhlo

4 let.............................................................................................15 bodů

3 let.............................................................................................12 bodů

2 let …………………………………..........................................9 bodů

 

Dítě, které má místo trvalého pobytu mimo školský obvod zřízený obcí Zliv a dosáhlo

5 let................................................................................................7 bodů

4 let................................................................................................6 bodů

3 let................................................................................................5 bodů

2 let................................................................................................1 bod

 

Dítě, které má v mateřské škole již vzdělávaného sourozence......2 body

Časová posloupnost (narození) v případě shody bodů.................+ 1 bod

 

Informace k přijímání dětí od školního roku 2020 - 2021:

- školní rok probíhá od 1.9.2020 do 31.8.2021

- všechny děti jsou přijímány k 1.9.2020 a zákon. zástupci začíná povinnost hradit úplatu za vzdělávání

- žádá- li zákon. zástupce pozdější nástup dítěte do MŠ, dohodne se s ředitelkou před zahájením školního roku. Dítě řádně omluví až do doby skutečného nástupu.

- úplata za vzdělávání činí v současné době 350,00 Kč/měsíc

- na žádost zákon. zástupce může být úplata prominuta z důvodu pobírání sociálního příplatku ve smyslu zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře

- podmínky úplaty za vzdělávání budou zveřejněny ve „Směrnici o úplatě pro rok 2020- 2021“, která bude k dispozici od 1.7.2020 na MŠ.

- POZOR !! Schůzka zákonných zástupců nově přijatých dětí se bude konat dne 24.08.2020 v 17,00 hod.( bez dětí)

 

Na žádosti o přijetí bude každému přidělen a vyznačen kód, pod kterým bude dítě evidováno po celou dobu přijímacího řízení. Rozhodnutí o přijetí se již nezasílá zákonnému zástupci na adresu bydliště, soupis všech přijatých dětí je ředitelka povinna zveřejnit v prostorách mateřské školy pod přidělenými kódy. Vlastní písemné rozhodnutí o přijetí si mohou zákonní zástupci vyzvednout u ředitelky MŠ ve dnech 08. a 09. 06. 2020 v kanceláři v době od 14,00 hod. do 16,00 hod. Není-li žádosti vyhověno, jedná ředitelka školy se zákonným zástupcem klasickým způsobem, zahajuje správní řízení.

 

- veškeré vyplněné dokumenty odevzdají /zašlou/ žadatelé ředitelce mateřské školy do 15.5.2020.