Home
Kontakt

Řízení MŠ

   Naše mateřská škola je od 1.1.2001 školou s právní subjektivitou. Statutárním zástupcem je ředitelka Taťána Hačková. Je zodpovědná za pedagogickou a odbornou úroveň školy, za efektivní využívání svěřených finančních prostředků, za správný chod MŠ. Spolupracuje se zřizovatelem (Město Zliv), s rodiči a s jinými organizacemi. Stará se o veškerou dokumentaci školy, vydává pokyny a nařízení v souladu s platnými předpisy, určuje náplně práce všech zaměstnanců. Společně s nimi vypracovává důležité dokumenty školy, vnitřní směrnice a řády. Ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovnicemi vypracovává hodnocení školy. Dále kontroluje činnost všech zaměstnanců (viz hospitační záznamy), zodpovídá za čerpání finančních prostředků státního rozpočtu (mzdové prostředky, prostředky na výchovu a vzdělávání a  výdaje s tím související) a rozpočtu od zřizovatele (určený na provoz a náklady s tím související). Spolupracuje s obcí, čtyřikrát ročně informuje Radu města o čerpání rozpočtu. Se starostou obce ing. Štabrňákem řeší problémy spojené s provozem a údržbou objektu.

   Celá problematiky ekonomiky je svěřena a plně podléhá ředitelce školy. Zpracovávání důležitých dokumentů (statist. hlášení, rozbory aj.) je svěřeno rovněž ekonomce školy ing. Podlešákové. Tyto dokumenty vypracovává z podkladů dodaných ředitelkou. Ekonomka a vedoucí ŠJ je oprávněna jednat s dodavateli, komunikuje s bankovním ústavem. Veškerá její činnost podléhá kontrole ředitelky. Ona je také v případě dlouhodobé pracovní neschopnosti ředitelky školy jejím zástupcem. Zastupuje jí v plném rozsahu její činnosti.