Home
Kontakt

Spolupráce s rodiči a různými organizacemi

          Spolupráce s rodiči je prvořadým, snad oboustranným zájmem a budeme ji nadále rozvíjet. V současné době je dle našeho mínění informační servis školy na vysoké úrovni. O dění naší školy jsou zákonní zástupci informováni na nástěnkách pro rodiče (ve vstupních vestibulech), na internetových stránkách školy, prostřednictvím  letáků na vstupních dveřích u jednotlivých tříd a na nástěnkách v šatnách a přilehlých prostorách. Dále mohou rodiče získat informace o svých dětech individuálními pohovory s učitelkami (Diagnostika a hodnocení dětí) nebo s ředitelkou školy. Ředitelka rovněž pořádá  schůzky rodičů  - jednu pro nově přijaté  děti ( srpen)  a jednu pro již docházející děti (září). Zde je se všemi rodiči projednán školní řád a směrnice důležité pro chod školy. Ředitelka zde také  prezentuje hlavní záměry mateřské školy  pro nejbližší období.Řeší se rovněž provozní otázky (letní a zimní uzavření MŠ). Rodiče  se zde mohou spolupodílet prakticky na všech oblastech života mateřské školy – provozní, vzdělávací aj.

Výchovně vzdělávací činnost každé učitelky je ovlivňována životem rodiny svěřených dětí. Vítáme proto také přítomnost rodičů na jednotlivých kulturních akcí (výlety, divadla, zájezdy, dětská tématická odpoledne) a na třídních výtvarných a pracovních dílnách. Rodiče jsou dále zapojováni do dění školy (třídy) prostřednictvím plnění „domácích úkolů“. Jakákoliv další forma spolupráce školy a rodiny bude předmětem diskuse  a jistě přínosem pro úspěšné zvládání života dítěte v kolektivním zařízení.

            Nevěnujeme se však jen spolupráci s rodiči, ale též s různými organizacemi. Jako velice důležitou vidíme spolupráci se základní a základní uměleckou školou. Má již letitou tradici a daří se dále úspěšně rozvíjet.Ředitel základní školy Mgr. Režný je pro potřeby naší školy velice vstřícný a obětavý. Pro potřeby vzdělávání umožňuje zapůjčení školní keramické dílny, společenský sál pro různá kulturní dění, máme s dětmi výbornou spolupráci s dramatickým kroužkem  a se ZUŠ (exkurze, koncerty, nábory  dětí).  Děti v předškolních třídách se chodí seznamovat s výukou v první třídě.Učitelky z MŠ pak následně sledují jejich vývoj  v prvním roce docházky do ZŠ. Každoročně je důležitá i účast učitelek mateřské školy na zápisu dětí do této základní školy. Další spolupráce  na úrovni MŠ a ZŠ je se žákyněmi 9.tříd (projekt "Máme velké kamarády"), kde tyto žákyně  docházejí periodicky  do MŠ a svým programem se pod dozorem učitelek podílejí na vzdělávání dětí v naší škole.

            Spolupráce s ostatními organizacemi  také napomáhá  k získávání kompetencí z různých oblastí. Škola spolupracuje s matrikou  Městského úřadu Zliv (kulturní vystoupení - vítání občánků, vánoční strom aj.), dlouholetá je spolupráce s Policií ČR, dále s Hasičským záchranným sborem Zliv, městskou knihovnou, se zlivskými důchodci (Dům s pečovatelskou službou), s Jednotou COOP (Trefa),od roku 2010 se úspěšně rozvíjí spolupráce s firmou PRYM Consumer a.s (vystoupení k různým příležitostem, Den dětí,výzdoba provozovny Zliv) aj.  V nedávné době jsme rozvíjeli spolupráci se subjekty v oblasti environmentálního vzdělávání -  Třeboň, Centrum ekologické výchovy Cassiopeia České Budějovice). Formy spolupráce jsou rozmanité, pořádají se různé exkurze, besedy, výtvarné soutěže, besídky, zábavná a naučná dopoledne.Tímto se rovněž naše mateřská škola podílí na veřejném životě města, prezentuje svou hlavní činnost.

            Velice důležitou spoluprácí je  kontakt s Pedagogicko psychologickou poradnou České Budějovice, kam se obracíme s žádostmi o provádění různých poradenských akcí pro rodičovskou veřejnost  i pedagogy (školní zralost, upozornění na odborné semináře, literaturu aj.). Spolupracujeme i s místní dětskou lékařkou (individuální konzultace).